ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 4,145 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 3,569 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 576 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 13.90

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น