ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 447 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 389 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 58 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 12.98

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น