ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,577 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 37 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 1,540 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 97.65

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น