ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,619 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,190 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 429 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 16.38

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น