ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเซกา

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,133 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 766 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 367 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 32.39

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น