ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,348 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,940 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 408 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 17.38

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น