ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,510 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 902 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 608 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 40.26

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น