ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพล

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,390 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 990 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 400 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 28.78

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น