ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 534 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 345 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 189 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 35.39

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น