ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,946 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,576 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 370 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 19.01

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น