ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,279 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 975 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 304 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 23.77

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น