ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 3,827 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 3,183 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 644 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 16.83

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น