ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,081 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,798 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 283 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 13.60

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น