ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 337 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 260 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 77 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 22.85

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น