ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,076 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,560 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 516 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 24.86

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น