ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 3,299 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,713 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 586 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 17.76

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น