ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 546 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 268 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 278 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 50.92

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น