ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 3,863 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 3,175 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 688 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 17.81

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น