ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,348 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,901 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 447 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 19.04

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น