ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,496 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 539 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 957 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 63.97

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น