ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 5,707 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 3,541 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 2,166 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 37.95

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น