ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,386 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,005 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 381 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 27.49

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น