ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,254 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 932 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 322 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 25.68

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น