ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 313 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 191 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 122 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 38.98

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น