ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,237 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,959 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 278 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 12.43

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น