ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 4,605 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,856 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 1,749 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 37.98

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น