ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 947 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 245 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 702 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 74.13

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น