ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,246 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 719 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 527 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 42.30

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น