ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 595 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 521 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 74 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 12.44

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น