ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,178 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,588 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 590 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 27.09

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น