ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 71 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 65 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 6 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 8.45

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น