ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพฝาง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,677 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,364 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 313 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 18.66

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น