ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 670 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 594 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 76 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 11.34

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น