ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสารภี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 793 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 662 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 131 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 16.52

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น