ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 3,239 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,928 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 311 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 9.60

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น