ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 551 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 476 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 75 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 13.61

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น