ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,083 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 698 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 385 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 35.55

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น