ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 615 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 520 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 95 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 15.45

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น