ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเถิน

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 576 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 566 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 10 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 1.74

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น