ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,893 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,133 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 760 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 26.27

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น