ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสอง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 515 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 421 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 94 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 18.25

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น