ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,229 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,004 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 225 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 10.09

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น