ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 3,087 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,647 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 440 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 14.25

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น