ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเทิง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,105 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,060 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 45 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 4.07

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น