ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 460 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 367 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 93 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 20.22

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น