ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 4,330 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 3,836 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 494 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 11.41

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น