ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,748 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,610 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 138 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 7.89

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น