ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 713 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 536 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 177 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 24.82

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น