ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 389 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 352 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 37 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 9.51

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น