ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 687 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 633 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 54 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 7.86

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น